ผู้แทนจำหน่าย


ผู้แทนจำหน่าย

          สมัครเป็นผู้แทนของ Order Anywhere ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจของเรา และเป็นส่วนผลักดัน ธุรกิจร้านอาหารให้มีการทำงานที่เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว, ทันสมัย และบริหารจัดการได้ ด้วยแอพปลิเคชั่นคุณภาพของเรา

คุณสมบัติ
- มีทักษณะในการใช้มือถือสมาร์ท หรือ แทปเล็ต ที่ดี
- มีทักษณะในด้านการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ ,อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงการติดตั้งซ๊อฟแวร์ เดสท็อป และเซอร์ฟเวอร์
- มีใจรักในบริการ และสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย ได้ดี

หน้าที่ของ ผู้แทน
- ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ให้ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ใช้ แอพปลิเคชั้น ซ๊อฟแวร์ Order Anywhere

เอกสารและหลักฐานในการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย
- สำเนาบัตรประชาชน 
- ภพ.20 หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบรับรองอื่นใด ทางธุรกิจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
- สำเนาเอกสารหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (ใช้ในกรณี ได้รับพิจารณาเป็นตัวแทนแล้ว เพื่อใช้สำหรับโอนเงินเข้าบัญชี ทุก 20 วันของเดือน)

* ผลตอบแทนจากการแนะนำ และสนับสนุนการทำงานของระบบ 10-30% (ขึ้นอยู่กับการเป็นระดับของตัวแทน) จากทุกการสั่งซื้อของลูกค้า และผู้แทนสามารถจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการการทำงานของระบบได้เอง


หากคุณมีคุณสมับัติดังกล่าว สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ทันที

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย